Day 1 (10th July)

Day 1 (10th July)

Day 2 (11th July)

Day 2 (11th July)

Day 3 (12th July)

Day 3 (12th July)

Day 4 (13th July)

Day 4 (13th July)

Day 5 (14th July)

Day 5 (14th July)

Day 6 (15th July)

Day 6 (15th July)

Day 7 (17th July)

Day 7 (17th July)

Day 8 (18th July)

Day 8 (18th July)

Day 9 (19th July)

Day 9 (19th July)

Day 10 (20th July)

Day 10 (20th July)

Day 11 (21st July)

Day 11 (21st July)

Day 12 (22nd July)

Day 12 (22nd July)

Day 13 (24th July)

Day 13 (24th July)

Day 14th (25th July)

Day 14th (25th July)